Waarborg van een eerlijke verwerking

Cigna Insurance Services (Europe) Limited ("CISEL") zet zich volledig in om uw privacy te beschermen. Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) bevat bijzonderheden over de persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen en hoe we die kunnen gebruiken. Neem de tijd en lees deze Verklaring aandachtig door. Voor het gebruik van onze website dient deze Verklaring te worden gelezen in combinatie met de voorwaarden van de website.

CISEL is een onderdeel van een bredere groep bedrijven (de "Cigna Europe group") en zoals in deze Verklaring nader wordt uiteengezet, kunnen persoonsgegevens door bedrijven in de Cigna Europe group worden gedeeld teneinde u een polis te kunnen aanbieden.

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken onderkent u dat we deze kunnen gebruiken op de manieren die in deze Verklaring worden uiteengezet. Wij kunnen u van andere verklaringen voorzien met betrekking tot bepaalde gebruikswijzen die wij voor ogen hebben bij uw persoonsgegevens. We kunnen u ook de mogelijkheid bieden om aan te geven of u wel of niet instemt met bepaalde manieren van gebruik zoals marketing wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Van tijd tot tijd is het wellicht nodig dat wij deze Verklaring wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van overheidsvoorschriften, nieuwe technologieën of andere ontwikkelingen in de wetgeving aangaande gegevensbescherming en privacy in het algemeen. U dient regelmatig de website van CISEL op www.cignaeurope.com te bezoeken voor de meest recente versie van deze Verklaring.

In deze Verklaring zijn verwijzingen naar "we/wij" of "ons" of "CISEL" verwijzingen naar Cigna Insurance Services (Europe) Limited

Wij zijn de gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor naleving van de wetten op gegevensbescherming. In deze Verklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom we uw persoonsgegevens gebruiken en meer in het algemeen onze praktijken en manieren met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, dan kunt u contact met deze functionaris opnemen met behulp van de informatie in deel 14.

We verzamelen gegevens over:

 • Voormalige, huidige en potentiële polishouders
 • Voormalige, huidige en potentiële partijen die door een polis zijn gedekt
 • Gebruikers van de website van CISEL
 • Mensen die een claim indienen

We verzamelen gegevens over u:

 • Wanneer u een polis aanvraagt
 • Bij het verzekeren van een polis
 • Bij een claim die wordt ingediend op grond van de polis
 • Bij het verlengen van een polis
 • Als u contact met ons opneemt voor een tussentijdse wijziging van uw polis
 • Wanneer u gebruik maakt van de website van CISEL
 • Als u meedoet aan een klantenenquête
 • Wanneer u contact met ons opneemt vanwege een klacht

De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken hangen af van uw relatie met ons. We verzamelen andere gegevens als u een polishouder bent dan wanneer u een persoon bent die onder een polis valt, een claim indient, of een getuige, makelaar of derde bent.

In sommige gevallen moeten we u wellicht om “vertrouwelijke persoonsgegevens” van u vragen. We hebben bijvoorbeeld misschien toegang nodig tot informatie over uw gezondheid om u een polis te kunnen aanbieden, een claim te verwerken, of informatie over eventuele strafrechtelijke veroordelingen met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude.

Als u ons informatie namens een andere persoon verstrekt, dan gaat u ermee akkoord dat: (a) u hen inlicht over de inhoud van deze kennisgeving en (b) toestemming van hen verkrijgt waarvan wij aangeven dat wij die nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens van dat individu overeenkomstig deze Verklaring. Klik op het relevante gedeelte hieronder voor uitvoerige informatie over de typen persoonsgegevens die wij in alle waarschijnlijkheid over u verzamelen en gebruiken.

We kunnen uw gegevens verwerken voor uiteenlopende doelen. Voor ieder doel moeten we een rechtsgrond hebben voor dergelijke verwerking. Wanneer de gegevens die wij verwerken zijn geclassificeerd als vertrouwelijke persoonsgegevens, moeten wij een aanvullende rechtsgrond voor dergelijke verwerking hebben.

In het algemeen voeren wij de volgende rechtsgronden aan:

 • Onze levering van uw verzekeringspolis en diensten voor activiteiten zoals de beoordeling van de aanvraag, het beheer van uw verzekeringspolis, de afhandeling van claims en het bieden van andere diensten aan u
 • Waar wij over een gepaste zakelijke behoefte beschikken zoals het in stand houden van onze bedrijfsgegevens, de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten waar een dergelijke zakelijke behoefte niet schadelijk is voor u
 • Waar wij verplicht zijn dergelijke persoonsgegevens te gebruiken op basis van de wet of regelgeving
 • Waar het gebruik nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of beschermen van onze juridische rechten
 • Waar u toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens

Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de Cigna Europe group of met derden. Als u meer informatie wenst over de openbaarmakingen van uw persoonsgegevens, zie dan deel 14 hieronder voor onze contactgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u van informatie te voorzien over onze producten of diensten of die van onze partners die voor u van belang kunnen zijn als u ons toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Wij sturen u alleen marketingberichten waarvan u duidelijk hebt aangegeven dat u daarvoor belangstelling hebt. Als u niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, dan kunt u dat op ieder moment kenbaar maken door op de koppeling "Afmelden" te klikken die in alle e-mails over marketing is opgenomen. U kunt ook altijd contact met ons opnemen met behulp van de gegevens in deel 14 om uw voorkeuren voor contact bij te werken. We blijven u echter wel informatie met betrekking tot de dienst (anders dan marketing) sturen.

Wij streven naar de voortdurende verbetering van de diensten die wij aan onze klanten aanbieden. Zo nu en dan voeren wij klanttevredenheidsenquêtes uit die ons tot voordeel kan strekken of voor een meer algemeen belang en we moeten misschien meer informatie verzamelen over u in verband daarmee. Enquêtes worden meestal door ons uitgevoerd, maar in sommige gevallen gebruiken we een extern bureau dat namens ons de enquête uitvoert. We kunnen de via de enquêtes verzamelde gegevens delen met onze partners.

Uw deelname aan een dergelijke enquête is volledig optioneel, maar uw hulp en feedback worden op prijs gesteld. U kunt op elk moment aangeven dat u niet benaderd wilt worden in verband met dergelijke enquêtes door op de koppeling "Afmelden" te klikken die in alle e-mails over enquêtes is opgenomen. U kunt ook altijd contact met ons opnemen met behulp van de gegevens in deel 14 om uw voorkeuren voor contact bij te werken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat redelijkerwijs nodig is voor de relevante doeleinden zoals uiteengezet in deze Verklaring en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan regelgeving. Als u meer informatie wenst over de periode waarin wij uw persoonsgegevens opslaan, zie dan deel 14 hieronder voor onze contactgegevens.

Wij (of derden die namens ons optreden) kunnen informatie opslaan of verwerken die wij verzamelen over u in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EEA"). Waar we uw persoonsgegevens verzenden naar landen buiten de EER nemen we de vereiste maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Dergelijke maatregelen kunnen onder andere bestaan uit het opleggen van contractuele verplichtingen voor de partij naar wie wij de gegevens verzenden om deze adequaat te beschermen. Als u meer informatie wenst over de maatregelen die wij nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op aan de hand van de contactgegevens in deel 14.

De wet op gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens in deel 14.

Opmerking:

 • In sommige gevallen zijn we misschien niet in staat om gehoor te geven aan uw verzoek (zijn wij bijvoorbeeld niet in staat om uw gegevens te verwijderen) vanwege onze eigen verplichtingen om te voldoen aan andere wettelijke vereisten of voorschriften. Wij zullen echter altijd reageren op het verzoek uwerzijds en als we daar niet aan kunnen voldoen, zullen wij u vertellen waarom.
 • In sommige gevallen kan de uitoefening van enkele van deze rechten (inclusief het recht om gegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking en het recht om toestemming voor onze verwerking van uw vertrouwelijke gegevens in te trekken) inhouden dat wij u niet meer uw polis kunnen aanbieden en dat kan dan ook leiden tot de annulering van uw polis. In de voorwaarden van uw polis kunt u lezen wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd. Voor reisproducten wordt geen restitutie verleend bij annulering. Voor andere producten kan pro rata restitutie worden verleend.

Uw rechten omvatten:

We gebruiken een keur aan organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Er wordt gebruik gemaakt van firewalls om ongeoorloofd verkeer naar de servers te blokkeren en de servers zelf bevinden zich op een beveiligde locatie die alleen toegankelijk is voor bevoegd personeel en onze interne procedures dekken de opslag, toegang en openbaarmaking van uw gegevens af.

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:

Functionaris voor gegevensbescherming
Cigna Insurance Services (Europe) Limited
Kortenberglaan 52
1000 Brussel
België
Tel: 0800 963 71
Henry.Velasquez@Cigna.com

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat deze actueel en accuraat blijft. Controleer deze Verklaring telkens als u aanvullende persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Deze Verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 maart 2018.