Skälig avisering om behandling

Cigna Insurance Services (Europe) Limited (”CISEL”) jobbar hårt för att skydda din integritet. Detta dataskyddsmeddelande (”meddelande”) beskriver de uppgifter som vi kan samla in från dig och hur vi kan använda uppgifterna. Läs detta meddelande noggrant. När du använder vår webbplats ska detta meddelande läsas tillsammans med de allmänna villkoren för webbplatsen.

CISEL ingår i en företagskoncern (”Cigna Europe-koncernen”) och, så som beskrivs mer detaljerat i detta meddelande, delas personuppgifter mellan företagen inom Cigna Europe-koncernen för att tillhandahålla dig din försäkring.

Genom att ge oss dina personuppgifter bekräftar du att vi får använda dem så som beskrivs i detta meddelande. Vi kan ge dig ytterligare meddelanden som fokuserar på särskilda sätt som vi vill använda dina personuppgifter på. Vi kan också ge dig möjlighet att tacka ja eller tacka nej till utvalda användningsområden, t.ex. marknadsföring, när vi samlar in dina personuppgifter.

Då och då kan vi behöva ändra detta meddelande, till exempel på grund av nya myndighetsförordningar, nya tekniker eller andra utvecklingar inom dataskyddslagar eller sekretess i allmänhet. Du ska regelbundet gå in på CISEL:s webbplats på www.cignaeurope.com för att se det senaste datasekretessmeddelandet.

I detta meddelande ska hänvisningar till ”vi” eller”oss ” eller ”CISEL” tolkas som hänvisningar till Cigna Insurance Services (Europe) Limited.

Vi är registeransvariga för alla personuppgifter som du tillhandahåller oss. Detta innebär att vi ansvarar för att tillämpliga dataskyddslagar följs. I detta meddelande beskrivs vilka personuppgifter vi kan samla in från dig, varför vi använder dina personuppgifter och mer allmän information om vilka tillvägagångssätt vi följer och hur vi använder dina personuppgifter.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som övervakar vår hantering av personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi samlar in, sparar eller använder dina uppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 14.

Vi samlar in uppgifter om:

 • Tidigare, nuvarande och potentiella försäkringstagare
 • Tidigare, nuvarande och potentiella parter som omfattas av försäkringar
 • Användare av CISEL:s webbplats
 • Skadelidande

Vi samlar in uppgifter om dig:

 • När du ansöker om en försäkring
 • När du tecknar en försäkring
 • Vid skadeanmälan inom ramen för en försäkring
 • Vid förnyelse av en försäkring
 • När du kontaktar oss för att ändra din försäkring under försäkringsperioden
 • När du använder CISEL:s webbplats
 • När du deltar i en kundundersökning
 • När du kontaktar oss för att lämna ett klagomål

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på din relation till oss. Vi samlar in olika uppgifter beroende på om du är en försäkringstagare, en part som omfattas av en försäkring, en skadelidande, ett vittne, en försäkringsagent eller annan tredje part.

Observera att vi under vissa omständigheter kan begära och/eller ta emot ”känsliga personuppgifter” om dig. Till exempel kan vi behöva gå igenom patientjournaler för att kunna försäkra dig, bearbeta skadeanmälningar eller detaljer om tidigare domar för att förhindra, upptäcka och utreda bedrägeri.

Om du ger oss andra individers personuppgifter samtycker du till att: (a) informera individen om innehållet i det här meddelandet och (b) erhålla ett godkännande när vi anger att sådant krävs för bearbetning av den individens personuppgifter i enlighet med detta meddelande. Klicka på relevant avsnitt nedan för detaljerad information om vilka av dina personuppgifter vi troligtvis samlar in och använder.

Vi kan bearbeta dina uppgifter för ett antal olika ändamål. För varje ändamål måste vi ha juridiska skäl för sådan bearbetning. När uppgifterna som vi bearbetar klassas som känsliga personuppgifter måste vi ha ytterligare juridiska skäl för sådan bearbetning.

Generellt hänvisar vi till följande juridiska skäl:

 • Vårt tillhandahållande av din försäkring och tjänster för aktiviteter såsom bedömning av din ansökan, hantering av din försäkring, hantering av skadeanmälningar och för att tillhandahålla dig andra tjänster
 • När vi har ett lämpligt affärsbehov såsom att upprätthålla våra affärshandlingar, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster där sådana affärsbehov inte inverkar menligt på dig
 • När vi har en juridisk eller lagstadgad skyldighet att använda sådana personuppgifter
 • När användningen krävs för att fastställa, utöva och försvara våra juridiska rättigheter
 • När du har gett ditt medgivande till att vi använder dina personuppgifter

Ibland kan vi dela dina personuppgifter inom Cigna Europe-koncernen eller med tredje parter. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter lämnas ut kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 14 nedan.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra produkter eller tjänster eller information om de av våra partner som kan vara av intresse för dig, om du har gett oss tillåtelse att göra så.

Vi försöker bara skicka dig marknadsföringskommunikation som du tydligt har angivit att du är intresserad av. Om du vill sluta prenumerera på e-post från oss kan du göra det när som helst genom att klicka på länken ”sluta prenumerera” som finns i alla marknadsföringsmejl. Annars kan du alltid kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 14 för att uppdatera dina kontaktinställningar. Observera dock att vi fortsätter skicka tjänsterelaterad kommunikation (ej marknadsföring) till dig.

Vårt mål är att ständigt förbättra de tjänster vi erbjuder våra kunder. Ibland genomför vi kundnöjdhetsundersökningar som kan vara för vår egen skull eller för ett mer allmänt intresse, och vi kan behöva samla in fler uppgifter om dig i samband med dessa undersökningar. Undersökningarna genomförs vanligtvis av oss, men ibland anlitar vi ett externt företag som genomför undersökningen på uppdrag av oss. Vi kan dela uppgifter som samlas in genom undersökningar med våra partner.

Ditt deltagande i sådana undersökningar är helt valfritt, men vi uppskattar din hjälp och feedback. Du kan tacka nej till att kontaktas i samband med sådana undersökningar när som helst genom att klicka på länken ”sluta prenumerera” som finns i alla undersökningsmejl. Annars kan du alltid kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 14 för att uppdatera dina kontaktinställningar.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som rimligen behövs för att uppfylla relevanta ändamål som beskrivs i detta meddelande och för att uppfylla juridiska och lagstadgade skyldigheter. Om du vill ha mer information om hur länge dina personuppgifter sparas kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i avsnitt 14 nedan.

Vi (eller tredje parter som agerar på uppdrag av oss) kan spara eller bearbeta uppgifter som vi samlar in om dig i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). När vi överför dina personuppgifter till länder utanför EES vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Sådana åtgärder kan innefatta att ålägga parten som vi överför uppgifterna till med avtalsförpliktelser om att skydda uppgifterna enligt lämpliga standarder. Om du vill ha mer information om åtgärderna vi vidtar för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i avsnitt 14.

Enligt tillämpliga dataskyddslagar har du vissa rättigheter när det gäller personuppgifterna som vi samlar in om dig. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 14.

Obs!

 • I vissa fall kanske vi inte kan bevilja din begäran (till exempel kanske vi inte kan radera dina uppgifter) på grund av att vi måste uppfylla andra juridiska och lagstadgade krav. Vi svarar dock alltid på alla förfrågningar från dig och vi berättar alltid varför vi eventuellt inte kan bevilja din begäran
 • Under vissa omständigheter kan utövandet av dessa rättigheter (inklusive rätten att radera uppgifter, rätten att begränsa bearbetning av uppgifter och rätten att ta tillbaka ditt samtycke till att vi bearbetar dina känsliga personuppgifter) innebära att vi inte kan fortsätta tillhandahålla dig en försäkring och det kan leda till att din försäkring sägs upp. I dina försäkringsvillkor beskrivs vad som händer om din försäkring sägs upp. För reseförsäkringar görs ingen återbetalning vid uppsägning. För andra försäkringsprodukter kan en pro rata-återbetalning göras

Dina rättigheter innefattar:

Vi använder en mängd olika organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Brandväggar används för att blockera obehörig trafik till servrarna och de fysiska servrarna förvaras på en säker plats som endast behörig personal har tillgång till. Dessutom omfattar våra interna procedurer förvaring, åtkomst och utlämning av din information.

Om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på:

Cigna International
Kundservice
BOX 306
202 29 Malmö
020 200 201
Henry.Velasquez@Cigna.com

Vi kan då och då uppdatera det här meddelandet för att säkerställa att det förblir korrekt. Återkom hit varje gång du lämnar ytterligare personuppgifter till oss.

Det här meddelandet uppdaterades senast den 2 mars 2018.